Veelgestelde vragen over Expedia Rewards • Voorwaarden & Bepalingen 

Voorwaarden & Bepalingen van Expedia Rewards 

Laatste herziening: 2 november 2021
Van toepassing vanaf 1 februari 2022

Expedia Rewards (‘Programma’) wordt door Expedia, Inc. (‘Expedia’) naar eigen goeddunken aangeboden aan klanten van expedia.be en de Belgische Expedia-app, en is alleen beschikbaar voor individuen die ten minste achttien (18) jaar oud zijn, een geldig e-mailadres hebben en zich geregistreerd hebben voor het Programma (‘Lid’ of ‘Leden’). Door deel te nemen aan het Programma kunnen Leden Punten sparen voor het boeken en uitvoeren van in kwalificerende reisproducten via de Expedia-site en beschikbare Punten inwisselen voor voordelen, onder voorbehoud van beschikbaarheid en deze Voorwaarden & Bepalingen. De termen ‘jij/je/jou’ en ‘jouw’ in deze Voorwaarden & Bepalingen verwijzen naar alle Leden. 

Aanvaarding van deze Voorwaarden & Bepalingen

Je voortdurende deelname aan het Programma als Lid staat gelijk aan je aanvaarding van deze Voorwaarden & Bepalingen. De versie van deze Voorwaarden & Bepalingen die momenteel beschikbaar is op de website www.expedia.be/lp/b/exp-rewards-terms is van toepassing tot en met 31 januari 2022 en vervangt alle vorige versies van deze Voorwaarden & Bepalingen. Deze nieuwe, bijgewerkte Voorwaarden & Bepalingen zullen van toepassing zijn vanaf 1 februari 2022.

Het lidmaatschap van het Programma is nietig indien bij wet verboden door de regionale of nationale overheid van het Lid (op basis van de residentie van het Lid) en deze Voorwaarden & Bepalingen kunnen op elk moment worden gewijzigd om zo nodig te voldoen aan dergelijke wetten of regels. 

Wijzigingen in deze Voorwaarden & Bepalingen

Van tijd tot tijd kan Expedia wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden & Bepalingen. We zullen altijd trachten je in kennis te stellen van materiële wijzigingen voordat de betreffende wijzigingen van kracht worden. De onderstaande tabel bevat belangrijke informatie over de kennisgevingen die wij voor verschillende soorten wijzigingen zullen verstrekken:

Wijziging

Kennisgevingsperiode

Een materiële wijziging in de Voorwaarden & Bepalingen die (a) de manier waarop Punten door Leden (of lidmaatschapsniveaus) worden gespaard of ingewisseld of (b) Programmavoordelen voor Leden (of lidmaatschapsniveaus) aanzienlijk beperkt   

Te allen tijde met schriftelijke kennisgeving aan de Leden, ten minste 90 dagen van te voren 

Alle andere wijzigingen in de Voorwaarden & Bepalingen 

Te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan de Leden indien de wijzigingen voordelig voor de Leden zijn of geen materiële invloed op de Leden hebben. Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum waarop ze worden gepubliceerd op  https://www.expedia.be/lp/b/exp-rewards-terms

Voor alle andere wijzigingen, te allen tijde met schriftelijke kennisgeving aan de Leden.  

Wij zullen schriftelijke kennisgevingen verzenden naar de contactgegevens die je ons voor je Account hebt verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van je contactgegevens indien en wanneer deze worden gewijzigd. Je voortdurende deelname aan het Programma als Lid volgens bovenstaande kennisgevingsperiodes staat gelijk aan je aanvaarding van de aangegeven wijzigingen aan deze Voorwaarden & Bepalingen. 

Ongepaste Ledenactiviteit

Expedia behoudt zich het recht voor om Leden te diskwalificeren als ontdekt wordt dat ze de uitvoering van het Programma overtreden of in strijd met deze Voorwaarden & Bepalingen handelen, of op frauduleuze wijze of bedrieglijk handelen. Enige pogingen van Leden om de wettige uitvoering van het Programma te ondermijnen kan een overtreding zijn volgens de Criminele en Burgerlijke Wet. Als zulke pogingen (dreigen te) worden ondernomen, behoudt Expedia zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen van zulke personen voor zover de wet dit toelaat. 

Expedia heeft het recht om alle Accountactiviteit te volgen om te controleren dat deze voldoet aan deze Voorwaarden & Bepalingen. Indien Expedia redelijke grond heeft om te denken dat je Account tekenen van fraude, misbruik, ongepast gedrag of verdachte activiteiten (gezamenlijk: ‘Ongepaste activiteiten’) vertoont, mag Expedia je Account onmiddellijk sluiten of bevriezen. Indien wordt aangetoond dat dergelijke Ongepaste activiteiten inderdaad hebben plaatsgevonden, verlies je mogelijk je verzamelde Punten of Inwisselingsvoordelen. Als je Ongepaste activiteiten hebt uitgevoerd, behoudt Expedia zich het recht voor om de noodzakelijke wettelijke actie te ondernemen en kan reden hebben om Inwisselingsvoordelen als resultaat van dergelijke activiteiten terug te nemen. Bovendien ben je mogelijk aansprakelijk voor Expedia's financiële verliezen, met inbegrip van proceskosten en schadevergoedingen, en wordt je de deelname aan het Programma in de toekomst verboden. Punten van In aanmerking komende boekingen die verband houden met Ongepaste activiteiten worden ingetrokken en het Account dat betrokken is bij dergelijke activiteiten kan niet meer worden gebruikt om Punten te sparen of in te wisselen. Om het bevriezen van een account, het intrekken van Punten of de inbeslagname van Inwisselingsvoordelen te betwisten, kun je contact opnemen met het Klantenservicecentrum via de links op deze pagina.     

Aansprakelijkheid

Het Programma wordt verstrekt zonder nadrukkelijke of impliciete garantie of impliciete voorwaarden van welke aard dan ook, waaronder maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van afdoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding. Expedia geeft geen garanties of weergaven van welke aard dan ook met betrekking tot het Programma, behalve indien een specifieke garantie onder de toepasselijke wetten niet kan worden uitgesloten.

Expedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden betreffende het sparen, inwisselen en gebruik van Punten, tenzij en uitsluitend tot de mate waarin Expedia dergelijke onnauwkeurigheden rechtstreeks heeft veroorzaakt. Expedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor Inwisselingsvoordelen die, na ontvangst, mogelijk verloren gaan of gestolen of vernietigd worden, anders dan indien een dergelijke aansprakelijkheid werd veroorzaakt of hieraan werd bijgedragen door een nalatigheid of fraude van Expedia.  Leveranciers en partners van Expedia zijn op geen enkele manier betrokken bij of aansprakelijk voor het beheer van het Programma. 

Onder voorbehoud van de beperkingen zoals beschreven in deze Voorwaarden & Bepalingen, stem je ermee in dat noch Expedia noch haar partners aansprakelijk kunnen worden gesteld voor directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade of verliezen voortkomend uit het Programma, het gebruik van het Programma of vertraging in het Programma of de onmogelijkheid om het Programma te gebruiken. Met betrekking tot aansprakelijkheid voor Expedia's verplichtingen onder deze Voorwaarden & Bepalingen of indien Expedia aansprakelijk wordt bevonden voor schade of verliezen onder deze Voorwaarden & Bepalingen, zal Expedia ten aanzien van jou slechts aansprakelijk zijn voor directe schade die: 

 • door zowel jou als Expedia redelijkerwijs voorzien kon worden; 
 • werkelijk door jou is ondergaan; en  
 • rechtstreeks aan de acties van Expedia toe te wijzen is.   

Expedia zal ten aanzien van jou aansprakelijk zijn indien Expedia in gebreke blijft zoals in deze Voorwaarden & Bepalingen is beschreven. Als je een consument bent en voor zover wettelijk toegestaan, zal Expedia aansprakelijk zijn voor door jou ondergaan verlies of schade die het te voorziene resultaat is van onze overtreding van deze Voorwaarden & Bepalingen of het niet door ons toepassen van redelijke zorg en vaardigheid, wij zijn echter niet aansprakelijk voor verliezen en schade die niet te voorzien waren.  

Opschorting en beëindiging van deze Voorwaarden & Bepalingen

Voor zover wettelijk toegestaan behoudt Expedia zich het recht voor om de beschikbaarheid van het programma op te schorten of het Programma te beëindigen, voor wie dan ook en te allen tijde, om welke reden dan ook, met redelijke voorafgaande schriftelijke kennisgeving en zonder aansprakelijkheid ten aanzien van jou.

Het Programma heeft geen vooraf bepaalde afloopdatum en kan doorgaan tot het moment waarop Expedia besluit om het Programma te beëindigen. Expedia kan het Programma te allen tijde met voorafgaande kennisgeving beëindigen. Na beëindiging heb je negentig (90) dagen vanaf de datum waarop de beëindiging van het Programma werd aangekondigd om beschikbare Punten in je Account te gebruiken. Na die datum zullen Punten zonder compensatie verloren gaan. 

Privacy
Als voorwaarde voor lidmaatschap van het Programma moet een Lid ermee instemmen en Expedia toestemming geven om door Expedia verzamelde persoonlijke gegevens te verzamelen, gebruiken en publiceren in overeenstemming met de Privacyverklaring beschikbaar op www.expedia.be/privacy en alle toepasselijke wetten die betrekking hebben op privacy- en gegevensbescherming. 

Marketing
Indien Expedia je reclame wil toezenden met betrekking tot producten of diensten, zal Expedia dit alleen na jouw voorafgaande toestemming doen. Als je promotiemateriaal ontvangt en deze informatie niet langer wilt ontvangen, kun je contact opnemen met het Klantenservicecentrum en om verwijdering van de marketinglijst verzoeken, of gebruik te maken van de afmeldvoorzieningen die in de marketingscommunicatie van Expedia vermeld staan. Expedia zal een dergelijk verzoek zo spoedig mogelijk verwerken, maar in elk geval binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek. 

Definities

‘Account’ betekent een account waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord worden aangemaakt bij Expedia, waardoor toegang wordt verkregen tot Expedia Rewards.  

‘Basispunten’ zijn de punten die kunnen worden gespaard in het kader van het Expedia Rewards-programma, in overeenstemming met de Voorwaarden & Bepalingen. Basispunten worden gespaard voor In aanmerking komende boekingen. 

‘Bonuspunten’ zijn extra punten die in het Programma worden gespaard in het kader van: 

(a) promotionele bonuspuntpromoties voor speciale promoties die de Leden van tijd tot tijd aangeboden krijgen (de voorwaarden die verbonden zijn aan dergelijke promoties worden ten tijde van de promotie meegedeeld); of 

(b) bonuspuntpromoties die van tijd tot tijd worden aangeboden aan Leden als voordelen van Expedia Rewards. Dit kunnen voordelen zijn als extra gespaarde bonuspunten met een specifiek lidmaatschapsniveau, extra gespaarde bonuspunten door te boeken via de Expedia-app of met het boeken van VIP Access-accommodaties.  Deze bonuspuntpromoties worden vermeld onder de betreffende niveauvoordelen die je hier vindt.

‘Voltooide reis’ betekent dat het Lid of andere op dit Account geboekte reizigers hun verblijf in het Deelnemende hotel of de In aanmerking komende huuraccommodatie hebben voltooid, hebben gevlogen op de In aanmerking komende vlucht, de In aanmerking komende auto of tickets voor een activiteit hebben gebruikt of het In aanmerking komende pakket hebben voltooid.     

‘Euro’ of ‘€’ betekent euro.  

‘In aanmerking komende huuraccommodatie’ betekent een afzonderlijke boeking van accommodatie als alternatief voor een hotel, zoals een gemeubileerd appartement, huis, villa of professioneel beheerd vakantiecomplex, geboekt op de Expedia-site, die door het Lid van Expedia Rewards wordt voltooid of niet wordt geannuleerd.  

‘In aanmerking komende activiteiten’ zijn alle vooraf betaalde, afzonderlijke activiteiten die zijn geboekt op de Expedia-site en door het Lid van Expedia Rewards worden voltooid of niet worden geannuleerd. 

‘In aanmerking komende boeking’ betekent een boeking voor In aanmerking komende activiteiten, een In aanmerking komende vlucht, hotel, auto, huuraccommodatie of pakket op de Expedia-site. 

‘In aanmerking komende auto’ betekent elke vooraf betaalde, afzonderlijke huurauto die is geboekt op de Expedia-site en door het Lid van Expedia Rewards wordt voltooid of niet wordt geannuleerd.  

‘In aanmerking komende vlucht’ betekent elke vooraf betaalde, afzonderlijke vlucht (of vluchten) die is geboekt op de Expedia-site en door het Lid van Expedia Rewards wordt voltooid of niet wordt geannuleerd. 

‘In aanmerking komend hotel’ betekent elk vooraf betaald, afzonderlijk hotel dat is geboekt op de Expedia-site en door het Lid van Expedia Rewards wordt voltooid of niet wordt geannuleerd. 

‘In aanmerking komend pakket’ betekent elke vooraf betaalde combinatie van Hotel + Vlucht, Hotel + Auto, Hotel + Vlucht + Auto of Vlucht + Auto die is geboekt op de Expedia-site en door het Lid van Expedia Rewards wordt voltooid of niet wordt geannuleerd. 

‘Expedia-site’ betekent expedia.be of de Belgische mobiele app van Expedia. 

‘In aanmerking komende niveauboeking’ betekent een In aanmerking komende boeking die een reiscomponent vormt. 

‘Betaal nu’ betekent de optie ‘Betaal nu’ selecteren bij het afrekenen, voorafgaand aan de voltooiing van je In aanmerking komende boeking. Als je de optie ‘Betaal nu’ selecteert, belast Expedia het bedrag in Euro onmiddellijk op je favoriete betaalmethode tenzij Expedia Rewards-punten of coupons bij het afrekenen worden toegepast. 

‘Punten’ worden gespaard als onderdeel van Expedia Rewards, overeenkomstig de Voorwaarden & Bepalingen en kunnen Basispunten, Bonuspunten of een combinatie hiervan zijn. Punten kunnen worden gespaard via het uitvoeren van In aanmerking komende boekingen of via Bonuspuntpromoties. 

‘Programmavoordelen’ betekent de aanvullende voordelen die een klant ontvangt door lid te zijn van Expedia Rewards zoals hier beschreven en van tijd tot tijd bijgewerkt. 

‘Accommodatie’ betekent In aanmerking komende huuraccommodatie en/of In aanmerking komend hotel. 

‘Inwisselingsvoordeel’ betekent een boeking op de Expedia-site die (gedeeltelijk) betaald wordt door het inwisselen van Punten of een Reward-coupon door een Lid onder deze Voorwaarden & Bepalingen. Elke 100 gespaarde punten kunnen gebruikt worden voor € 1 korting op toekomstige in aanmerking komende inwisselingen. .

‘Reiscomponenten’ is een methode om de voortgang richting je niveau te berekenen. 

 

Om Punten te sparen voor een In aanmerking komende boeking moet je Lid zijn van het Programma voordat je een In aanmerking komende boeking maakt en zijn ingelogd op je Account op het moment dat je de In aanmerking komende boeking maakt. Je spaart geen punten voor boekingen op de Expedia-site indien je niet bent ingelogd op je Account of indien je een Account aanmaakt nadat je hebt geboekt maar voordat je reis is voltooid. Als Lid van het Programma ontvang je bepaalde updates in verband met je Account, zoals je puntenoverzicht of je niveaustatus.  

Leden kunnen hun Account te allen tijde sluiten door het Klantenservicecentrum te bellen. Na sluiting van je Account kun je geen Punten meer sparen of inwisselen en kun je ook geen aanspraak meer maken op Programmavoordelen. Als je je Account sluit, heb je geen toegang meer tot je profiel of je accountoverzicht, verzamel je geen Punten meer op toekomstige boekingen en kunnen beschikbare Punten niet meer worden gebruikt voor Inwisselingsvoordelen. Je Punten zijn vanaf de sluitingsdatum direct ongeldig. Je kan een gesloten Account niet opnieuw activeren. Als je in de toekomst weer lid wilt worden van het Programma, moet je een nieuw Account aanmaken.  

Punten kunnen alleen worden gespaard door de eigenaar van het Account waarmee een In aanmerking komende boeking wordt gemaakt. Aanvullende personen die in het reisplan vermeld worden als reiziger kunnen geen Punten sparen. Als je een reis boekt voor een andere persoon als reisplanner, via de Reisplanner-instellingen van je Expedia-account, worden de gespaarde Punten op een In aanmerking komende boeking alleen bijgeschreven op het Account van de betreffende persoon indien dit Account Lid is van het Programma en actief is. 

Na het maken van een In aanmerking komende boeking krijgt het verwachte aantal Punten de status ‘in behandeling’. Het aantal Punten in behandeling dat wordt berekend bij het maken van een In aanmerking komende boeking is gebaseerd op de gegevens van het geboekte reisplan. Wijzigingen aan of annuleringen van het geboekte reisplan kunnen verschillen opleveren tussen het verwachte aantal Punten in behandeling en het werkelijke aantal Punten dat voor dit reisplan wordt gespaard.  Punten in behandeling kunnen niet gebruikt worden voor Inwisselingsvoordelen. Om Punten in behandeling te verplaatsen naar de status ‘beschikbaar’ moet de In aanmerking komende boeking worden voltooid. De Punten worden beschikbaar in je Account op basis van de tijdperiodes die in de onderstaande toekennings-/aanpassingstabel vermeld staan. Wanneer Punten de status ‘beschikbaar’ hebben, kunnen ze door het Lid worden gebruikt voor Inwisselingsvoordelen.     

Er worden geen Punten gespaard voor wijzigings- of annuleringskosten die door aanbieders worden gefactureerd. 

Als je een coupon gebruikt voor een In aanmerking komende boeking wordt de waarde van de coupon afgetrokken voordat de Punten worden berekend. Als aanvullende bedragen aan de reisaanbieder betaald moeten worden ten tijde van de reis, het inchecken of het uitchecken (zoals toeristenbelasting of een resorttoeslag), worden deze bedragen niet meegerekend voor de berekening van de Punten (zelfs als het bedrag is inbegrepen in het totaal dat wordt weergegeven bij de boeking). 

Wanneer een Lid bij een boeking gebruikmaakt van Punten of Reward-coupons komt het Lid niet in aanmerking voor Punten of Bonuspunten op dat gedeelte van de boeking.  

Expedia behoudt zich het recht voor om zowel Punten in behandeling als beschikbare Punten die zijn gespaard met ongebruikte reisproducten af te trekken of te annuleren.  

Punten worden afgetrokken of geannuleerd indien het Lid een restitutie of tegoed ontvangt van Expedia, een aanbieder, een financiële instelling of een kredietkaartbedrijf. Indien een Lid een gedeeltelijke restitutie of gedeeltelijk tegoed ontvangt van Expedia of een aanbieder door annulering binnen een boeteperiode, worden geen Punten gespaard. Indien een Lid een gedeeltelijke restitutie of gedeeltelijk tegoed ontvangt van Expedia of een aanbieder en Punten werden ingewisseld om de In aanmerking komende boeking (gedeeltelijk) te betalen, worden de gebruikte Punten teruggestort op het Account van het Lid.  Punten die worden gespaard door frauduleuze of bedrieglijke activiteiten of vervalste informatie worden door Expedia afgetrokken of geannuleerd. 

Als je Account niet het correcte aantal Punten weergeeft dat je volgens Expedia gespaard zou hebben, behoudt Expedia zich het recht voor om je te informeren over deze onnauwkeurigheid en je Puntensaldo te corrigeren. Als je denkt dat verdachte activiteiten op je Account hebben plaatsgevonden, dien je onmiddellijk contact op te nemen met het Klantenservicecentrum. Indien bepaald wordt dat je het slachtoffer bent geworden van fraude, kunnen je gespaarde Punten naar een ander Account worden verplaatst. 

Je kan je Puntensaldo en je inwisselingsactiviteit bekijken op de Expedia Rewards-activiteitenpagina.  Punten en Programmavoordelen hebben geen contante waarde en kunnen niet naar een ander Account/Lid worden overgedragen of in contanten worden ingewisseld. Punten mogen niet aan derden worden toegewezen, verkocht, overgedragen en/of beloofd. Je hebt geen eigendomsrechten of andere juridische belangen in Punten. Jij bent verantwoordelijk voor je persoonlijke fiscale aansprakelijkheid in verband met de deelname aan het Programma en het gebruik van voordelen. 

Als je van mening bent dat je niet het juiste aantal Punten hebt ontvangen voor een In aanmerking komende boeking, moet je binnen honderdtachtig (180) dagen na de voltooiingsdatum van de reis contact opnemen met het Klantenservicecentrum. Expedia bepaalt of een aanpassing van het puntenaantal redelijkerwijs gerechtvaardigd is voor de betreffende reis. In geen geval worden Punten handmatig van de status in behandeling verplaatst naar de status beschikbaar voor afloop van de periode vermeld in de onderstaande Puntentoekennings-/aanpassingstabel. 

 

Na het maken van een In aanmerking komende boeking blijft het verwachte aantal Punten dat wordt gespaard in de status in behandeling tot een In aanmerking komende boeking een Voltooide reis wordt en de betaling is bevestigd. Zie de onderstaande tabel voor de periode die van toepassing is op de verplaatsing van Punten van in behandeling naar beschikbaar. 

 

In aanmerking komende boeking 

Tijdlijn voor bevestiging van Punten  

Vluchten  

30 dagen na een Voltooide reis

Pakketten

 • Vlucht + Hotel
 • Vlucht + Auto 
 • Hotel + Vlucht + Auto 
 • Hotel + Auto

30 dagen na een Voltooide reis 

Hotel betaald op het moment van boeking (‘Betaal nu’) 

30 dagen na een Voltooide reis  

Hotel betaald op moment van verblijf (‘Betaal later’) 

35 dagen na een Voltooide reis 

Huuraccommodatie (‘Betaal nu’) 

30 dagen na een Voltooide reis 

Huuraccommodatie (‘Betaal later’)  

35 dagen na een Voltooide reis 

Auto  

Tot 90 dagen na een Voltooide reis 

Activiteiten 

30 dagen na een Voltooide reis 

Punten worden gespaard tegen de waarden die van tijd tot tijd bepaald worden op de pagina Expedia Rewards-voordelen (zie www.expedia.be/lp/b/exp-rewards-faq). 

Punten kunnen als volgt worden gespaard door een In aanmerking komende boeking te maken op de Expedia-site terwijl je op je Account bent ingelogd: 

In aanmerking komende vluchten 

Je spaart één (1) Basispunt voor elke vijf (5) euro die je uitgeeft aan In aanmerking komende vluchten die je boekt op de Expedia-site terwijl je op je Account bent ingelogd. 

In aanmerkingen komende boekingen (geen vluchten) 

Je spaart één (1) Basispunt voor elke één (1) euro die je uitgeeft aan de volgende In aanmerking komende boekingen die je boekt op de Expedia-site terwijl je op je Account bent ingelogd: 

 • Deelnemende hotels  
  Aanvullende hotelvoorwaarden: Punten worden berekend op basis van het bedrag inclusief belastingen en toeslagen die aan Expedia worden betaald op het moment van de boeking (‘Betaal nu’). Bovendien, als je ‘Betaal later’ selecteert bij het boeken van een accommodatie of als de boeking niet anderszins aan Expedia wordt betaald op het moment van de boeking, wordt het verschuldigde bedrag voor de accommodatieboeking zoals weergegeven op de Expedia-site door Expedia omgezet in Euro ten behoeve van de Puntenberekening. Aan de accommodatie verschuldigde bedragen (Betaal nu of Betaal later) voor extra dienstverlening die niet op de Expedia-site wordt geboekt (waaronder maar niet beperkt tot roomservice, spaservice) komen niet in aanmerking voor het sparen van Punten
 • In aanmerking komende huuraccommodatie 
 • In aanmerking komende activiteiten  
 • In aanmerking komende pakketten  
 • In aanmerking komende auto's

Niet in aanmerking komende boekingen 

Boekingen van het volgende komen niet in aanmerking voor het sparen van Punten: 

 • Verzekering  
 • Vlucht + Activiteit-pakketten  
 • Hotel + Activiteit-pakketten 
 • Auto + Activiteit-pakketten 
 • Hotel + Vlucht + Activiteit-pakketten  
 • Vluchten die rechtstreeks op de site van een luchtvaartmaatschappij geboekt worden, zelfs als je oorspronkelijke zoekopdracht voor de vlucht op de Expedia-site werd uitgevoerd  

Van tijd tot tijd kan Expedia mogelijkheden geven om Bonuspunten te sparen. Je moet aan alle toepasselijke Voorwaarden & Bepalingen in verband met de specifieke Promotionele bonuspuntpromotie voldoen om Bonuspunten te sparen. Bonuspunten die gespaard worden via een Promotionele bonuspuntpromotie worden op je Account toegekend als in behandeling op het moment van boeking en verplaatst naar de status beschikbaar volgens de specifieke Voorwaarden & Bepalingen van de promotie. Promotionele bonuspuntpromoties zijn van toepassing op gewijzigde boekingen zolang de gewijzigde boeking aan alle vereisten en voorwaarden van de promotie blijft voldoen. Promotionele bonuspuntpromoties zijn niet van toepassing op geannuleerde boekingen. Promoties zijn alleen voor de geadresseerde van de promotie en zijn niet overdraagbaar.  Promotionele bonuspuntpromoties kunnen niet voor contanten worden ingewisseld en zijn nietig waar wettelijk verboden.  

Punten vervallen niet indien je Punten hebt gespaard op In aanmerkingen komende boekingen of ten minste elke achttien (18) maanden een Inwisselingsvoordeel hebt ingewisseld op je Account via de Expedia-site.  Indien een dergelijke activiteit niet heeft plaatsgevonden, verlopen alle in je Account gespaarde punten en worden niet hersteld. 

Punten kunnen worden ingewisseld voor Inwisselingsvoordelen onder voorbehoud van beschikbaarheid en beperkingen van de betreffende aanbieder zoals aangegeven op de Expedia-site.  

Punten kunnen niet worden ingewisseld voor contanten en hebben geen contante waarde.  Punten kunnen niet gecombineerd worden met andere certificaten, coupons, kortingen, upgrades, voordelen of promoties.  Punten kunnen niet worden ingewisseld op Niet in aanmerking komende boekingen zoals hierboven vermeld, of andere uitzonderingen zoals vermeld onder elke categorie hieronder. Inwisselingsvoordelen worden aangeboden als promotionele producten en zijn nietig indien ze voor contanten of een tegenwaarde worden doorverkocht, gewijzigd of gekopieerd. Ze kunnen in het geval van vernietiging, verlies of diefstal niet opnieuw worden uitgegeven. Inwisselingsvoordelen zijn niet geldig waar dit bij wet is verboden.  

Leden kunnen beschikbare Punten inwisselen voor (gedeeltelijke) betaling van een ‘Betaal nu’-hotel, inclusief belastingen en toeslagen. Punten kunnen uitsluitend worden ingewisseld voor betaling aan Expedia ten tijde van een boeking waarbij de optie ‘Betaal nu’ wordt gepresenteerd.    

Punten kunnen niet toegepast worden op annulerings- of wijzigingskosten, eerder betaald voor boekingen of overige toeslagen. Punten kunnen niet worden ingewisseld voor ‘Betaal later’-accommodaties of accommodaties die worden aangeboden door Vrbo en/of EG Vacation Rentals Ireland Limited.  

Leden kunnen beschikbare Punten inwisselen voor Expedia-coupons van verschillende bedragen (‘Reward-coupon’) die toegepast kunnen worden op de kosten van een pakket, beperkt tot een ‘Betaal nu’-hotel + vlucht die via de Expedia-site werden geboekt. Een Reward-coupon wordt uitgegeven voor een maximale waarde van € 300. Wanneer je Punten inwisselt voor een Reward-coupon voor het bedrag van jouw keuze, dan ontvang je een Reward-couponcode. De uitgegeven Reward-coupon wordt beschikbaar gesteld in het Expedia-account van het Lid, op de couponpagina van ‘Mijn Account’. De Reward-coupon kan alleen door het Lid worden ingewisseld. Voorwaarden & Bepalingen die op elke Reward-coupon van toepassing zijn, worden op het moment van uitgifte bevestigd. Ingewisselde Punten zullen afgetrokken worden van je Account op het moment dat de Reward-coupon wordt uitgegeven.   

Reward-coupons kunnen alleen ingewisseld worden voor pakketten, beperkt tot een ‘Betaal nu’-hotel op de Expedia-site + een vlucht geboekt via de Expedia-site, en waarbij de betaling aan Expedia gedaan wordt op het moment van de boeking. Reward-coupons zullen eerst toegepast worden op het hotelsegment van het pakket en vervolgens op het vluchtsegment, uitgezonderd belastingen, toeslagen of extra kosten die voor het pakket worden berekend. Let op: Enige toegepaste bedragen van de coupon die op het vluchtsegment van het pakket werden toegepast, worden gerestitueerd op je kredietkaart, gewoonlijk binnen 10 werkdagen na je aankoop. Een Reward-coupon kan op maar één (1) pakket en één hotelkamer per boeking worden toegepast. Een Reward-coupon kan niet gebruikt worden voor het boeken van meerdere kamers in hetzelfde reisplan. Reward-coupons hebben geen contante waarde. Reward-coupons kunnen niet gecombineerd worden met of toegepast worden op enige andere certificaten, upgrades, beloningen of coupons. Alle belastingen, toeslagen en extra kosten die van toepassing zijn op de boeking, met inbegrip van maar zonder beperking tot bagagekosten, stoelupgrades, kosten voor extra personen, parkeerkosten, telefoonkosten en andere kosten die van toepassing zijn op de boeking, zijn de verantwoordelijkheid van de reiziger, en Reward-coupons kunnen niet toegepast worden op zulke bedragen. Reward-coupons kunnen niet toegepast worden op annulerings- of wijzigingskosten, vooruitbetaalde boekingen, administratieve kosten of overige toeslagen. Reward-coupons zijn nietig waar dit bij wet is verboden. 

Er worden geen Punten gerestitueerd voor ongebruikte of verlopen Reward-coupons. Reward-coupons verlopen een jaar na uitgifte.  

Leden kunnen beschikbare Punten inwisselen om de (gedeeltelijke) kosten van een huurauto te betalen indien Expedia de betaling ten tijde van de boeking int. Dit wordt de ‘Betaal nu’-optie genoemd nadat je je autotype hebt geselecteerd. 

Leden kunnen beschikbare Punten inwisselen om de (gedeeltelijke) kosten van een activiteit te betalen indien Expedia de betaling ten tijde van de boeking int.

De niveaustatus is een voordeel van het Expedia Rewards-lidmaatschap. Leden komen het Programma binnen op het Blue-niveau en dienen aan de hieronder vermelde criteria te voldoen om in aanmerking te komen voor een hoger niveau. De Expedia Rewards Silver- of Gold-niveaustatus kunnen ook door Expedia of haar partners aan je aangeboden worden volgens de volgende criteria of criteria die door de partner worden vastgesteld. Alleen In aanmerking komende boekingen worden gemaakt terwijl je op je Account bent ingelogd, worden meegeteld voor het behalen van het Silver- en Gold-niveau. Bepaalde Programma-promoties en niveauvoordelen zijn mogelijk niet beschikbaar voor Leden die geen inwoners van België zijn.  

Leden kunnen in aanmerking komen voor het Silver- of Gold-niveau door het aangegeven aantal Reiscomponenten binnen een kalenderjaar te sparen, zoals in de onderstaande tabel aangegeven. Het Reiscomponent dient een waarde te hebben van € 20 of meer (inclusief belastingen en toeslagen) om mee te tellen voor je kwalificatie voor het Silver- of Gold-niveau.  

Coupons die bij het afrekenen worden toegepast, worden niet meegeteld in de waarde van de Reiscomponenten. Punten die voor een Inwisselingsvoordeel worden gebruikt, worden meegeteld in de waarde van de Reiscomponenten.  

Silver

10 Reiscomponenten in een kalenderjaar 

Gold

25 Reiscomponenten in een kalenderjaar 


Reiscomponenten die zijn gespaard op In aanmerking komende niveauboekingen tussen 1 januari van elk kalenderjaar en 23.59 uur PST op 31 december van hetzelfde kalenderjaar tellen mee voor de niveaustatus.  

Een reis die begint in het ene kalenderjaar en eindigt in het volgende jaar telt naar rato mee voor je niveau voor het huidige kalenderjaar en het latere kalenderjaar.  Zodra een niveau is behaald, blijft dit geldig voor het volledige kalenderjaar waarin je hiervoor in aanmerking kwam, het volledige volgende kalenderjaar en t/m 28 februari van het jaar daarop, tenzij anders aangegeven. 

Boekingen die bijdragen aan het bereiken van een hoger niveau worden hieronder aangegeven.  Reiscomponenten worden verzameld voor voltooide reizen en je voortgang wordt weergegeven op je Expedia Rewards-activiteitenpagina. Leden die in een kalenderjaar niet in aanmerking komen voor het Gold- of Silver-niveau in overeenstemming met deze Voorwaarden & Bepalingen, komen in aanmerking voor het niveau dat wordt bepaald door het aantal in het voorgaande kalenderjaar verzamelde Reiscomponenten. 

Vluchten

1 Reiscomponent voor een In aanmerking komende vlucht waarvan elk ticket (een retourticket en tussenstops worden beschouwd als 1 Reiscomponent) op de geboekte vluchtroute is gebruikt. Als voorbeeld: een In aanmerking komende vlucht waarvan de geboekte vluchtroute 3 tickets omvat voor 3 mensen en die gebruikt zijn, levert 3 Reiscomponenten op 

Hotel

1 Reiscomponent voor een In aanmerking komend hotel, per kamer en per voltooide overnachting  

Huuraccommodatie 

1 Reiscomponent voor een In aanmerking komende huuraccommodatie, per kamer en per voltooide overnachting 

Auto  

1 Reiscomponent voor een In aanmerking komende auto, per voltooide huurautoboeking 

Activiteiten  

1 Reiscomponent voor een In aanmerking komende activiteit, voor elk ticket met een voltooide activiteit 

Pakket  

Sparen op basis van de regels voor elk bovenvermeld reistype voor In aanmerking komende pakketten 


Silver- en Gold-leden hebben aanvullende Programmavoordelen waarop mogelijk aanvullende Voorwaarden & Bepalingen van toepassing zijn. Voor zover wettelijk toegestaan, behoudt Expedia zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving voordelen te introduceren, af te wisselen, te onderbreken of terug te trekken, indien de verandering een positieve of geen invloed op je heeft. In andere gevallen vindt dit plaats met voorafgaande kennisgeving van ten minste 90 dagen. Je kan hier meer gegevens over de Programmavoordelen vinden.

Indien een onderdeel van deze Voorwaarden & Bepalingen ongeldig, onwettelijk of onuitvoerbaar bevonden zou worden, zal dit geen enkel effect hebben op de geldigheid, wettelijkheid of uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen. Indien wij een willekeurige bepaling van deze Voorwaarden & Bepalingen op een willekeurig moment niet of laat uitvoeren, doet dat niets af aan ons recht om dezelfde of (een) andere bepaling(en) hiervan in de toekomst uit te voeren. 

Deze Voorwaarden & Bepalingen (en alle andere Voorwaarden & Bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen) vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Expedia met betrekking tot dit Programma en annuleren alle voorgaande of gelijktijdige elektronische, mondelinge of schriftelijke communicaties en voorstellen tussen jou en ons in verband met het Programma.      

Op deze Voorwaarden & Bepalingen is het Belgische recht van toepassing. Je gaat ermee akkoord dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn om juridische claims die voortvloeien uit deze Voorwaarden & Bepalingen of de interpretatie daarvan te onderzoeken en te beslechten.  

Kom meer te weten over het huidige programma: