Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website Expedia.be

Expedia, Inc., een Amerikaanse naamloze vennootschap, 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, U.S.A.,  host de website www.expedia.be (hierna “de Website”)

Uw gebruik van de website is onder voorwaarde van uw aanvaarding, zonder wijziging, van algemene voorwaarden en mededelingen hierin opgenomen. Gebruik van deze website betekent dat u de huidige Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Website aanvaardt (hierna “de Algemene Voorwaarden”). Indien u de Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, dan kunt u de Website niet gebruiken.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden en uw voortgezette gebruik van de Website is onder voorwaarde van aanvaarding van de geactualiseerde Algemene Voorwaarden.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Als voorwaarde tot het gebruik van deze Website, verzekert u dat (i) u minstens 18 jaar oud bent; (ii) u juridisch bevoegd bent om contractuele verbintenissen aan te gaan; (iii) u de Website zal gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden; (iv) u de Website niet zal gebruiken dan voor het maken van reservaties voor uzelf of voor een andere persoon voor wie u juridisch bevoegd bent te handelen; (v) u de andere personen in wiens naam u een reservatie heeft gemaakt informeert over de voorwaarden die van toepassing zijn op de reservatie, hierin begrepen alle beperkingen opgelegd door de Dienstverleners en die erop van toepassing zijn; (vi) alle informatie die u aanbrengt op de Website juist, actueel en volledig is, en (vii) u indien u een Expedia account heeft, al uw gerelateerde informatie op dit account bewaart, het gebruik ervan controleert en volledig verantwoordelijk bent voor elk gebruik van uw account door u en door elk ander persoon dan u. Wij behouden ons het recht voor om, naar ons eigen inzicht, de toegang tot de Website en tot onze diensten die wij aanbieden te ontzeggen aan om het even wie, op elk ogenblik en voor om het even welke reden, hierin begrepen, maar niet beperkt tot, het geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden.

VERBODEN ACTIVITEITEN

De inhoud en de informatie op de Website (hierin begrepen, maar niet beperkt tot, de prijzen en de informatie betreffende de beschikbaarheid van de reisdiensten), evenals de infrastructuur die gebruikt wordt voor het verstrekken van deze inhoud en informatie, zijn onze eigendom of deze van onze Leveranciers en dienstverleners. U mag een onbeperkt aantal kopies maken van uw reisweg (en van de daarmee gerelateerde documenten) voor de reis of voor de op de Website bestelde diensten, maar u aanvaardt om enige informatie, software, producten of diensten die via de Website verkregen zijn, niet te wijzigen, te kopiëren, te verspreiden, over te zenden, uit te stallen, uit tevoeren, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, er afgeleide werken van te creëren, over te dragen, te verkopen of door te verkopen vanaf of door middel van de Website. Bovendien aanvaardt u om:

 1. de Website niet te gebruiken voor commerciële doeleinden;
 2. geen speculatieve, valse of frauduleuze bestellingen te plaatsen of geen bestellingen te plaatsen in afwachting van een toekomstige aanvraag;
 3. geen toegang te nemen tot de inhoud of de informatie op de Website of de inhoud of de informatie op de Website niet te controleren of te kopiëren door gebruik van een robot, spider, scraper of elk ander geautomatiseerd middel of handmatig proces, voor om het even welk ander doel, zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming;
 4. de beperkingen betreffende het gebruik van robots aanwezig in de code van de Website niet te schenden, of geen andere maatregelen die genomen zijn om de toegang tot deze website te verhinderen of te beperken, te omzeilen;
 5. geen acties te ondernemen die, naar onze beoordeling, op  onze infrastructuur een onredelijke of disproportionele belasting leggen of kunnen leggen;
 6. geen deep-links te maken naar een pagina van de Website (hierin begrepen, zonder beperking, naar de pagina’s van het aankoopproces voor reisdiensten), voor ongeacht welk doel, zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming;
 7. geen deel van deze website op enige manier te “omkaderen” door, of ernaar door te verwijzen of te incorporeren in een andere website, zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Indien uw reservatie of uw account tekenen van fraude, misbruik of verdachte activiteiten vertoont, mag Expedia elke reservatie die aan uw naam, e-mailadres of account gekoppeld is annuleren, en alle Expedia accounts die ermee verband houden afsluiten.  Indien u een frauduleuze activiteit heeft gesteld, behouden Expedia zich het recht voor om elke juridische stap te nemen die nodig is en kan u verantwoordelijk gehouden worden voor de door Expedia opgelopen schade, hierin begrepen de procedurekosten en schadevergoedingen. Gelieve contact op te nemen met de Klantendienst van Expedia om de annulering van een reservatie, het bevriezen van een account of het afsluiten van een account te betwisten.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Expedia draagt zorg voor uw persoonsgegevens. Gelieve op de hiernavolgende link te klikken om kennis te nemen van ons Privacybeleid, dat eveneens van toepassing is op uw gebruik van de Website, en om geïnformeerd te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan: http://www.expedia.be/p/support/privacy?langid=1043

MENING, COMMENTAAR, foto’s EN ANDERE INZENDINGEN

We appreciëren uw commentaren. Wees er u van bewust dat u door inhoud in te zenden voor de Website per e-mail, door berichten te plaatsen op de Website of anderszins, met inbegrip van  meningen of commentaren betreffende de hotels, andere meningen, vragen, commentaren, suggesties, ideeën of andere (de “Inzendingen”), aan Expedia, Inc., aan haar filialen en de gelieerde ondernemingen ( hierin begrepen Expedia en samen “de Expedia Ondernemingen”) evenals aan de websites of de partners van de websites via dewelke wij de Diensten aanbieden (de “aan Expedia gelieerde ondernemingen”), een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke, gratis en volledig sublicentieerbare licentie geeft voor (a) het gebruiken, reproduceren, wijzigen, adapteren, vertalen, verdelen, publiceren, creëren van afgeleide werken, en publiek afficheren en uitvoeren, van uw Inzendingen, wereldwijd, door middel van elk type media dat bekend is op de datum van de verzending van de inzending (en onder voorbehoud van wijzingen die een invloed zouden kunnen hebben op uw eer of uw reputatie), zowel in het kader van de exploitatie van de Website of van gelijkaardige websites van Expedia Ondernemingen of van aan Expedia gelieerde ondernemingen als om het gebruik van deze websites te bevorderen; en (b) het gebruik van de naam die u gebruikt voor uw inzending. U erkent dat de Expedia Ondernemingen en/of de aan Expedia gelieerde ondernemingen kunnen kiezen om aanvullende informatie betreffende uw commentaren of uw kritieken al dan niet vrij te geven (bijvoorbeeld de naam gebruikt voor de inzending en uw stad, in het geval van een commentaar), en dat deze informatie gedeeld mag worden met onze leveranciers. U verleent bovendien aan de Expedia Ondernemingen en aan de aan Expedia gelieerde ondernemingen het recht om iedere persoon of entiteit juridisch te vervolgen die uw rechten of de rechten van de Expedia Ondernemingen of van de aan Expedia gelieerde ondernemingen schaadt. U erkent en u aanvaardt dat de inzendingen niet vertrouwelijk zijn en dat u er geen enkel recht op hebt. Binnen de mate van het mogelijke doet u uitdrukkelijk afstand van alle morele rechten (met inbegrip van het recht op vaderschap en integriteit) waarvoor uw Inzending vatbaar zou kunnen zijn en u stemt ermee in dat u geen enkel bezwaar heeft tegen de publicatie, het gebruik, de wijziging, de verwijdering of de exploitatie van uw Inzending door ons, de Expedia Ondernemingen, de aan Expedia gelieerde ondernemingen of een van onze partners of licentienemers.  Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inzendingen die u post of aan ons richt. Wij hebben geen enkele verplichting om uw inzendingen te posten; wij behouden ons het recht voor om, op discretionaire wijze, te bepalen welke inzendingen gepubliceerd worden op de website.

Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, gelieve dan geen inzendingen op te sturen.

Van tijd tot tijd kunnen we onze klanten aansporen om hotelbeoordelingen in te zenden (i.e. door coupons voor hotelkorting toe te kennen/door het organiseren van loterijen, enz.). Aangezien het voor ons belangrijk is dat hotelbeoordelingen neutraal en eerlijk zijn, zullen deze aansporingen beschikbaar zijn voor alle klanten, ongeacht of de hotelbeoordeling positief of negatief is.

U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van uw inzendingen (hierin begrepen, maar niet beperkt tot, de meningen weergegeven op de website). Het is verboden om naar of vanaf de website (i) elke inhoud houdende beledigingen, elke lasterlijke, obscene, pornografische inhoud of elke andere illegale inhoud die de rechten van de privacy of enige andere wet zou schenden; (ii) elke inhoud met commerciële draagwijdte (hierin begrepen inhoud met het oog op fondsenwerving, inhoud van publicitaire aard of met het oog op marketing, voor elk goed of elke dienst); ,(iii) elke inhoud die het auteursrecht, merkenrecht, patentrecht of ander eigendomsrecht van een derde overtreedt, afleidt of schendt, weer te geven of door te geven. U bent als enige verantwoordelijk voor elke schade die het gevolg is van de schending van een van voorgaande beperkingen en voor elke schade die het gevolg is van uw Inzendingen op de Website. U erkent dat Expedia alle rechten kan uitoefenen (bijvoorbeeld gebruiken, publiceren, verwijderen) op alle inhoud die u inzendt, zonder enige voorafgaande kennisgeving. Indien u meer dan één mening inzendt voor hetzelfde hotel/reisproduct, zal alleen uw meest recente mening gebruikt worden.

Ieder inhoud die ingezonden wordt is onderworpen aan onze Richtlijnen van de Community. Bovendien zijn foto’s die ingezonden worden onderworpen aan onze hieronder bepaalde Richtlijnen voor de Inzending van Foto’s.

Elke foto die ingezonden wordt, moet:

 • Relevant zijn – alle foto’s moeten relevant zijn voor de accommodatie, het restaurant, de locatie of algemene reiservaringen.
 • Community/familievriendelijk zijn:
 • Gelieve geen foto’s of materiaal in te zenden die illegaal, obsceen, pornografisch, heiligschennend, vulgair, kwetsend of beledigend zijn.
 • Gelieve geen foto’s of materiaal in te zenden die een inbreuk zijn op de privacy of enig ander persoonlijk recht van enige persoon of entiteit.
 • Gelieve geen foto’s of informatie in te zenden over kinderen of andere personen zonder hun toestemming (of de toestemming van de ouders in het geval van kinderen onder 18 jaar).
 • Kinderen jonger dan 18 jaar mogen geen foto’s of ander materiaal inzenden.
 • Origineel zijn – U mag enkel uw eigen foto’s inzenden. Gelieve geen foto’s in te zenden van andere bronnen (persoonlijk of commercieel). Gelieve geen foto’s in te zenden die een inbreuk vormen op het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht van derde partijen.
 • Niet-commercieel zijn – Gelieve geen foto’s in te zenden die logo’s, merken, promotioneel materiaal of enige andere inhoud met een commercieel doel bevatten.
 • Onschadelijke bestanden zijn – Gelieve geen foto’s in te zenden die virussen bevatten of andere schadelijke codes die bedoeld zijn voor of kunnen resulteren in schade aan computers en systemen van Expedia en/of zij die deze gebruiken.

Expedia beweert niet enige band te hebben met foto’s die door eindgebruikers via onze websites worden ingezonden, of deze goedgekeurd te hebben.

Het beleid van Expedia met betrekking tot klachten van derden, betreffende het feit dat de inhoud van de website, hierin begrepen de inhoud van een inzending, een inbreuk uitmaakt op zijn auteursrechten, kan gevonden worden in het artikel ‘Kennisgeving en Tegenbericht’, hieronder.

Het hulpmiddel Google Translate® wordt u op deze website ter beschikking gesteld om het u mogelijk te maken om de inhoud evenals de meningen over de hotels ingezonden door de gebruikers, te kunnen vertalen. Google Translate® is een automatische vertaler, wat onnauwkeurigheden of fouten in de vertalingen kan veroorzaken. Uw gebruik van Google Translate® gebeurt volledig op uw eigen risico. Expedia garandeert niet, noch doet enige belofte of verleent enige zekerheid met betrekking tot de nauwkeurigheid of de volledigheid van de vertalingen voorzien door Google Translate®.

AANSPRAKELIJKHEID

De luchtvaartmaatschappijen, accommodatie-aanbieders en andere leveranciers die reisdiensten of andere diensten aanbieden voor de bedrijven van Expedia zijn onafhankelijke opdrachtnemers en geen agenten of medewerkers van de bedrijven of dochterondernemingen van Expedia. De aansprakelijkheid van Expedia Inc. met betrekking tot deze websitevoorwaarden, -bepalingen en -kennisgevingen wordt uiteengezet in Artikel 8 van de Voorwaarden & Bepalingen voor boekingen https://www.expedia.be/lp/lg-general-booking-conditions?langid=1043  waarnaar in deze websitevoorwaarden , -bepalingen en -kennisgevingen wordt verwezen.

SCHADEVERGOEDING

U aanvaardt om de Expedia Ondernemingen, de aan Expedia gelieerde ondernemingen en/of hun respectievelijke leveranciers, managers, bestuurders, werknemers en agenten te beschermen tegen en te vergoeden voor elke klacht, actie, rechtsvordering, verlies, schade, boete en andere kosten of uitgaven van om het even welke aard, hierin begrepen de juridische kosten en redelijke verantwoordelijkheden, vanwege derden, omwille van:

 1. een schending door u van deze Algemene Voorwaarden of van hierin genoemde documenten;
 2. een schending door u van om het even welke wet of om het even welk recht van een derde; of
 3. uw gebruik van de Website.

GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als een voorwaarde voor uw gebruik van deze website, garandeert u Expedia dat u deze website niet zult gebruiken voor een doel dat onwettig is of dat wordt verboden door deze Algemene Voorwaarden.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die door derde partijen worden beheerd. Dergelijke hyperlinks zijn alleen als verwijzingen voor u en voor uw gemak opgenomen. Expedia hebben geen enkele controle over die websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De opname van hyperlinks naar die websites door Expedia impliceert geenszins goedkeuring van het materiaal op die websites en ook niet dat Expedia een relatie met de beheerders ervan zouden onderhouden. Wanneer u op deze website naar vluchten zoekt, wordt u voor bepaalde vluchten mogelijk omgeleid naar de website van de betreffende luchtvaartmaatschappij (derde partij) om uw boeking te voltooien. Elk gebruik van de website van de luchtvaartmaatschappij valt onder de algemene voorwaarden en het privacybeleid van die website. Alle informatie die u op die website verstrekt, wordt verstrekt aan de relevante beheerder van die website, niet aan Expedia.

SOFTWARE DIE OP DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR IS

Alle software die beschikbaar is gesteld op deze Website om gedownload te kunnen worden ("Software") of via een winkel van mobiele applicaties (“Mobiele Applicatie”) is een door het auteursrecht beschermde creatie waarvan de rechten aan Expedia en/of haar dochtermaatschappijen en/of leveranciers toekomen . Uw gebruik van de software valt onder de bepalingen van de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker ("License Agreement" of "Licentieovereenkomst"), die, voor zover aanwezig, bij de software gevoegd of erin opgenomen is. U mag software waarbij een licentieovereenkomst gevoegd is, slechts installeren, kopiëren of gebruiken als u vooraf de bepalingen van de licentieovereenkomst aanvaardt.

Voor software waarbij geen licentieovereenkomst is gevoegd, verleent Expedia u, de gebruiker, hierbij een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare en niet- exclusieve licentie om de Software of de Mobiele Applicatie te downloaden, te installeren of te gebruiken voor het bekijken en het gebruiken van deze website en/of om toegang te nemen tot de inhoud en de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de Mobiele Applicatie (hierin begrepen, zonder beperking, de prijs en de mogelijkheden van de reisdiensten) in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en uitsluitend met dit oogmerk.

Dank te willen noteren dat de rechten op alle software, hierin begrepen, zonder beperking, alle HTML-codes en de Active X controles opgenomen op de Website, berusten bij de Expedia Ondernemingen, de aan Expedia gelieerde ondernemingen en/of hun respectievelijke leveranciers, en worden beschermd door het auteursrecht en door de bepalingen van de internationale verdragen in deze materie. Elke reproductie of herverdeling van de software is uitdrukkelijk verboden, en kan aanleiding geven tot zware burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties. De inbreukmakers zullen op elke mogelijke wijze vervolgd worden.

Zonder dat dit afbreuk doet aan het voorgaande, is elke kopie of elke reproductie van de software op een andere server of op een andere plaats met het oog op reproductie of een externe herverdeling strikt verboden. De software is niet gewaarborgd dan, indien een waarborg is voorzien, in de mate voorzien in de voorwaarden van de Licentieovereenkomst.

Uw mobiele apparaat moet verbonden zijn met het internet opdat de mobiele applicatie correct zou functioneren. U dient alle nodige voorzieningen te nemen  opdat uw apparaat over een internetverbinding beschikt en u bent verantwoordelijk voor de betaling van alle bedragen die uw acces provider u factureert voor de gegevensdoorgifte  in het kader van het gebruik van de mobiele applicatie (hierin begrepen de kosten voor gegevensdoorgifte in Roaming). Zoals beschreven in ons vertouwelijkheidsbeleid, draagt de mobiele applicatie automatisch een kleine hoeveelheid gegevens over in het kader van de normale werking, hierin begrepen de wijze waarop u de mobiele applicatie gebruikt, de inhoud waartoe u toegang neemt, en de technische fouten of problemen die zich zouden voordoen bij de applicatie. Door gebruik te maken van de mobiele applicatie erkent u, aanvaardt u en bent u akkoord met de automatische opslag van deze gegevens.

U erkent dat de software en elke daarmee gerelateerde documentatie en/of technische informatie onderworpen is aan de wet inzake exportcontrole en de toepasselijke reglementen van de Verenigde Staten. U aanvaardt om de software niet, direct of indirect, te exporteren en te herexporteren, in landen die onderworpen zijn aan exportrestricties door de Verenigde Staten.

VALUTA CONVERTER

Indien een valuta converter beschikbaar is op de Website, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: wisselkoersen worden berekend op basis van verschillende openbare bronnen en worden slechts ter indicatie gegeven, aangezien deze van dag tot dag kunnen verschillen en niet dagelijks worden bijgewerkt. Controleer de datum op de valuta converter om te weten op welk ogenblik de wisselkoersen voor de laatste maal geactualiseerd werden. De nauwkeurigheid van de informatie die door deze applicatie wordt verstrekt, wordt verondersteld, maar de Expedia Ondernemingen, de aan Expedia gelieerde ondernemingen en/of onze respectievelijke leveranciers garanderen deze nauwkeurigheid niet. Indien u deze gegevens gebruikt voor financiële doeleinden, is het aangeraden een professioneel te consulteren om de nauwkeurigheid van de wisselkoersen na te gaan. Het gebruik van deze wisselkoersen voor ander dan persoonlijk gebruik is verboden en het is uitdrukkelijk verboden om deze informatie door te verkopen, te herverdelen en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

BANKKOSTEN EN KREDIETKAARTKOSTEN

Bepaalde banken en kredietkaartondernemingen leggen kosten op voor internationale transacties. Indien u een reservatie plaatst buiten België op een in België uitgegeven kredietkaart, kan uw bank het bedrag van de betaling omzetten in uw lokale munt en u wisselkosten factureren. Dit betekent dat het bedrag aangegeven op uw krediet of op uw kredietkaartafschrift in uw lokale munt kan zijn en dus kan verschillen van het bedrag dat aangegeven is op de pagina met de samenvatting van de transactie op het ogenblik dat een reservatie op de Website wordt geplaatst. Bovendien kunnen kosten voor een buitenlandse transactie in rekening worden gebracht indien de bank die uw kredietkaart heeft uitgegeven geen bank is die in België is gevestigd. Het reserveren van internationale reizen kan door uw bank of uw kredietkaartonderneming beschouwd worden als een internationale transactie, doordat Expedia uw betaling kan doorgeven aan een reisaanbieder die in het buitenland gevestigd is. De wisselkoersen en de transactiekosten worden louter door uw bank bepaald op de datum waarop zij de transactie uitvoeren. Indien u vragen heeft met betrekking tot de kosten of wisselkoersen die van toepassing zijn op uw reservatie, gelieve dan uw bank te contacteren.

AUTEURSRECHT EN MERKENRECHT

Alle inhoud op deze website is © 2020 Expedia,Inc. Alle rechten voorbehouden. Expedia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die door andere partijen dan Expedia worden geëxploiteerd. Expedia , Expedia.com , ASAP A sudden Amazing Price, Elite Plus , Expedia ASAP , Expedia Local Expert , Expedia Reward, Expedia secret saver, Expedia Fun, Expedia QuickConnect , Expedia To Go, Expedia Travel Trendwatch, Juritendances, Insiders’ Select, Local Expert, Park And Away, QuickConnect, Strand-Insprirator, Traveler Opinions, Trend Tracker, Trendwatch, TripAssist, Tripcontroller, Vacation Deprivation, Where You Book Matters, het logo AgentRez, het logo Best Price Guarantee, het logo Elite Plus, het logo Expedia Insiders’ Select, het logo Expedia Local Expert en het logo Avion zijn gedeponeerde merken of handelsmerken van Expedia, Inc. in de Verenigde Staten en/of in andere landen. De andere logo’s en namen van producten en van ondernemingen, genoemd op de website, kunnen merken zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Dank om het ons te laten weten indien u op de hoogte bent van een inbreuk op een van onze merken, door ons een e-mail te richten op hotline@expedia.com. De berichten betreffende inbreuken op onze merken worden slechts via dit e-mailadres behandeld.

KENNISGEVING EN TEGENBERICHT

Expedia respecteert het auteursrecht van derden. Indien u te goeder trouw meent dat bepaalde inhoud die wij hosten een inbreuk uitmaakt op uw auteursrecht, kan u (of uw vertegenwoordiger) ons een e-mail te richten houdende de volgende informatie. Dank te willen noteren dat wij uw klacht niet zullen behandelen indien deze niet correct is ingevuld of indien de klacht niet volledig is:

 1. Een duidelijke identificatie van het beschermde werk, waarvan u meent dat het geschonden is;
 2. Een duidelijke identificatie van de inhoud waarvan u meent dat die uw beschermde werk schaadt, en de informatie die ons toelaat deze inhoud op de website te lokaliseren, bijvoorbeeld door middel van een link naar de pagina waarop de inbreukmakende inhoud zich bevindt;
 3. Uw gegevens, zodat wij uw klacht kunnen beantwoorden, hierin begrepen, bij voorkeur, een e-mailadres en een telefoonnummer;
 4. Een verklaring dat u “te goeder trouw meent dat de inhoud die betwist wordt wegens een schending van het auteursrecht niet toegelaten is door de titularis van het auteursrecht, door zijn vertegenwoordiger of door de wet”;
 5. Een verklaring dat “de informatie in de kennisgeving correct is en de klagende partij, op straffe van meineed, gemachtigd is om in naam van de titularis van het auteursrecht dat beweerdelijk wordt geschonden op te treden”;
 6. De klacht dient ondertekend te worden door de persoon die gemachtigd is om in naam van de titularis van het auteursrecht dat beweerdelijk wordt geschonden op te treden.

De klachten met betrekking tot de Website dienen naar ons verzonden te worden per e-mail naar exp-copyright@expedia.com om een zo snel mogelijke oplossing van het probleem mogelijk te maken.

Wij onderzoeken en behandelen alle klachten die in overeenstemming zijn met de hierboven uiteengezette vereisten. Indien wij de toegang ten gevolge van een dergelijke klacht verwijderen of deactiveren, kunnen wij de eigenaar of de beheerder van de website of de inhoud daarvan ter kennis brengen zodat hij of zij kan overgaan tot een tegenbericht.

Voor alle bijkomende vragen betreffende deze procedure kan u schrijven naar: exp-copyright@expedia.com.

OPZEGGING VAN DE ACCOUNT

Expedia heeft een beleid van opzegging, in de gepaste omstandigheden en naar eigen inzicht, van abonnees van Expedia of van titularissen van een Expedia account, die beschouwd worden als herhaaldelijke inbreukmakers, aangenomen. Expedia kan eveneens, op discretionaire wijze, de toegang tot de Website beperken en/of de account opzeggen van gebruikers die de rechten van intellectuele eigendom van anderen schenden, zelfs bij gebreke aan herhaling. Indien u meent dat een titularis van een account of een abonnee een recidivist is, dank om ons dan van voldoende informatie te voorzien om het ons mogelijk te maken om naar aanleiding van het indienen van uw klacht na te gaan of een titularis van een account of een abonnee een recidivist is.

TEGENBERICHT

Expedia tolereert geen valse beschuldigingen van schendingen van auteursrechten. Indien u meent dat de inhoud die u op onze Website heeft gepubliceerd per vergissing werd verwijderd vanwege een valse beschuldiging van schending van auteursrechten, kan u een tegenbericht indienen. Wanneer wij een behoorlijk ingevuld tegenbericht ontvangen, doen wij het toekomen bij de titularis van de betwiste rechten.

Om een tegenbericht in te dienen, dient u een geschreven bericht per fax of per post over te maken, waarin de elementen die hieronder gespecifieerd zijn, aangeeft. Dank om te willen noteren dat u verantwoordelijk bent voor de schade (hierin begrepen de kosten en de advocatenhonoraria), indien u ten onrechte beweert dat de inhoud de rechten van een derde niet schendt. Indien u niet zeker bent of de inhoud een inbreuk uitmaakt op de auteursrechten van een derde, raden wij u aan om eerst een advocaat te raadplegen.

Dank om uw tegenbericht aan ons te zenden gebruik makend van het volgende model, teneinde de behandeling van uw tegenbericht te bespoedigen:

 1. Identificeer de specifieke inhoud die per vergissing verwijderd of gedeactiveerd werd. Geef aan waar de inhoud beschikbaar was op de website van Expedia. Dank om, indien mogelijk, het corresponderende URL adres aan te geven.
 2. Geef uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en een verklaring dat u instemt met de bevoegdheid van de Federal District Court van het gerechtelijk arrondissement waarin uw adres gelegen is, of indien uw adres gelegen is buiten de Verenigde Staten, van om het even welk arrondissement waarin Expedia, Inc. gevonden kan worden, en dat u de betekening van de procedure door de partij die een klacht indiende tegen uw inhoud, of door de agent van deze partij, aanvaardt.
 3. Voeg volgende verklaring in: “Ik zweer, op straffe van meineed, dat ik te goeder trouw geloof dat de inhoud zoals hierboven gepreciseerd, ten gevolge van een vergissing of een identificatiefout werd verwijderd of gedeactiveerd.”
 4. Onderteken het document.
 5. Stuur het document naar het volgende adres:Expedia, Inc.
  Attn.: IP / trademark Legal Dept. DMCA complaints
  1111 Expedia Group Way West
  Seattle, WA 98119
  Verenigde Staten van Amerika
  Voor alle bijkomende vragen betreffende deze procedure voor Expedia kan u schrijven naar: exp-copyright@expedia.com.

WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Expedia behouden zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

ALGEMENE INFORMATIE

Op deze Algemene Voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. U aanvaardt dat de rechtbank te Brussel exclusief bevoegd is voor elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden en/of deze Website.

Het gebruik van de Website is verboden in de rechtsgebieden die geen volledige uitvoering geven aan deze Algemene Voorwaarden, waaronder eveneens de bepalingen van deze paragraaf.

Voor vragen aan de Klantendienst, klik hier: http://support.expedia.be/. Richt voor de andere vragen uw correspondentie aan:

Expedia Customer Relations

PO Box 70720

LONDEN EC1P 1 GW

Expedia, kunnen, zonder dat u zulks kan, van de rechten, plichten en verbintenissen die voortvloeien uit deze voorwaarden afstand doen, ze overdragen, ze subcontracteren of  ze uitbesteden.

U aanvaardt dat deze voorwaarden of het gebruik van de Website geen enkel samenwerkingsverband, partnerschap, arbeidsrelatie of agentuur tussen u en Expedia, Inc. tot stand brengen.

De uitvoering van deze voorwaarden door Expedia is onderworpen aan de bestaande wetten en juridische procedures, en niets in dit akkoord doet afbreuk aan het recht van Expedia om te voldoen aan de verzoeken van de autoriteiten betreffende uw gebruik van de website of van de informatie voorzien of verzameld door Expedia in verband met dit gebruik.

Indien een deel van dit akkoord in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, hierin begrepen een bepaling betreffende de uitsluiting van garantie en beperkingen van aansprakelijkheid zoals hierboven verwoord, ongeldig of niet van toepassing wordt verklaard, wordt de ongeldige of niet van toepassing zijnde bepaling vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het meest overeenstemt met de geest van de oorspronkelijke bepaling, en de rest van het akkoord blijft van kracht.

Dit akkoord vormt de volledige overeenkomst betreffende de Website en annuleert en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, ongeacht of zij elektronisch, mondeling of geschreven werden gedaan, tussen de klant en Expedia betreffende de Website. Een afgedrukte versie van dit akkoord en van elke kennisgeving die elektronisch werd gedaan is ontvankelijk in de gerechtelijke en administratieve procedures gebaseerd op of betrekking hebbende op deze overeenkomst in dezelfde mate en onder voorbehoud van dezelfde voorwaarden als de andere documenten en opnames gemaakt en bewaard in afgedrukte vorm.

Fictieve benamingen van ondernemingen, producten, personen, personages en/of van gegevens, vermeld in dit document zijn niet bedoeld om reële individuen, ondernemingen, producten of gebeurtenissen te vertegenwoordigen.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk door dit akkoord worden verleend, worden voorbehouden.

21/12/2020